Obchodné podmienky

Adresy servisných miest:
 
Adresa pre záručné a pozáručné servisné opravy je servisné stredisko spoločnosti

BETA plus spol. s r.o.,

Námestie slobody 1786/1123,

093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 31665217,

DIČ: 2020527531,

IČ DPH: SK2020527531.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 862/P. Ostatné aktuálne adresy servisných miest jednotlivých výrobcov Vám veľmi radi oznámime na požiadanie.

Kupujúci: 

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov a/alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodného centra Shop.Betaplus.Sk. Kupujúci – spotrebiteľ – spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
Tieto základné obchodné podmienky platia pre dodávky tovaru a/alebo služieb objednaných cez elektronické obchodné centrum Shop.Betaplus.Sk. Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru alebo služieb.

Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

a)     prevzatia tovaru kupujúcim alebo kupujúcim určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, ktorý prevezme tovar,

b)     prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný kupujúcim alebo kupujúcim určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, ktorý prevezme tovar, ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene,

c)     prevzatia posledného dielu alebo kusu tovaru kupujúcim alebo kupujúcim určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, ktorý prevezme tovar, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov,

d)     prevzatia prvého dodaného tovaru kupujúcim alebo kupujúcim určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, ktorý prevezme tovar, ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho/Dodávateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese BETA plus spol. s r.o.,Námestie slobody 1786/1123, 093 01 Vranov nad Topľou alebo e-mailovej adrese shop@betaplus.sk. Na tento účel może kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol kupujúcemu odovzdaný alebo zaslaný predávajúcim/Dodávateľom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy predávajúci/Dodávateľ vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci/Dodávateľ. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu/Dodávateľovi doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použi pri platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby (napr. platba na účet), a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu BETA plus spol. s r.o.,Námestie slobody 1786/1123, 093 01 Vranov nad Topľou. Tovar może kupujúci zaslať späť na adresu BETA plus spol. s r.o.,Námestie slobody 1786/1123, 093 01 Vranov nad Topľou  alebo ho prinesť na adresu BETA plus spol. s r.o.,Námestie slobody 1786/1123, 093 01 Vranov nad Topľou najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru. Zároveň  kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. marec 2020.