Uverejnené Vložiť komentár

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Veľkonočná súťaž o španielsku deku”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) – 
  • Obchodné meno: BETA plus spol. s r.o. 
  • Sídlo: Námestie slobody 1786/1123, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika 
  • IČO: 31665217 
  • DIČ: 2020527531 
  • Zapísaný v registri: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 862/P.
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 11. marec 2024 do 25. marec 2024. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek kto splní podmienky – páči sa na príspevok a komentár na Facebookovom a Instagramovom – Detská predajňa Dráčik .
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanci.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splní podmienky – páči sa na príspevok a komentár.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je španielska deka. 
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným výberom.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovom profile Apartmán Demänovská dolina. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Ochrana osobných údajov
  Osobné údaje nebudú spracovávané, vyhodnotenie prebehne cez anonymné vylosovanie ID podľa náhodného výberu.
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Vo Vranove, dňa 11.03.2024

Uverejnené Vložiť komentár

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Mikulášska súťaž o španielsku deku”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: BETA plus spol. s r.o.
  Sídlo: Námestie slobody 1786/1123, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
  IČO: 31665217
  DIČ: 2020527531
  Zapísaný v registri: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 862/P.
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 22. november 2022 do 5. december 2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek kto splní podmienky – páči sa na príspevok a komentár s výberom deky a pre koho bude určená.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanci.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splní podmienky – páči sa na príspevok a komentár s výberom deky a pre koho bude určená.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je španielska deka 
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným výberom.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovom profile predajne detskej predajne Dráčik. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Ochrana osobných údajov
  Osobné údaje nebudú spracovávané, vyhodnotenie prebehne cez anonymné vylosovanie ID podľa náhodného výberu.
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Vo  Vranove, dňa 22.11.2022